Politikken

original

Program 2011-2015

Vedlegg 1

Program

Nærmiljøa og lokalsamfunna er rammene for korleis vi lev liva våre. I Arbeidarpartiet trur vi på sterke fellesskapsløysingar, fordi vi får til meir saman enn kvar for oss. Det gjev større tryggleik og fleire moglegheiter for den enkelte om vi stiller opp for kvarandre. Det er i kommunane, i nærmiljøa våre, at velferd vert både skapt og levert. Vårt mål er difor at Kvinnherad skal vera eit sterkt og solidarisk fellesskap som gjev større fridom og tryggleik for enkeltmennesket.

Vår visjon er å skapa løysingar i fellesskap som set Kvinnherad på kartet, i dette programmet har vi peika ut særleg seks områder skal bidra til å gjera Kvinnherad kjent som ein føregangskommune.

Vedlegg 2